Міжнародна науково-практична конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ  ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»

 Міжнародна науково-практична конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ  ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»

Шановні колеги!

Кафедра аптечної технології ліків та кафедра заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти і науки України запрошує Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ», присвяченої 100-річчю з Дня народження Д. П. Сала, яка відбудеться 24 листопада 2023 року у дистанційному форматі.

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2023 р. (Посвідчення № 99 Українського інституту науково-технічної і економічної експертизи від 30 січня 2023 року).

Dear Colleagues!

Departments of Pharmaceutical Technology of Drugs and Industrial Technology of Drugs of the National University of Pharmacy of the Ministry of Health of Ukraine invite you to take part in the 3rd International Scientific and Practical Conference “FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE FIELD OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY”, dedicated to the 100th anniversary of the birthday of D. P. Salo, which will take place on November 24, 2023 in a remote format.
The conference is included in the Register of Conventions, congresses, symposiums and scientific-practical conferences for the year 2023. (Certificate № 99 of Ukrainian Institute of Scientific-technical and Economical Expertise of January 30, 2023).

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

• Перспективні біологічно активні і сучасні допоміжні речовини.
• Біофармацевтичні аспекти створення екстемпоральних лікарських засобів.
• Удосконалення складу і технології алопатичних і гомеопатичних лікарських засобів.
• Законодавче нормування виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів.
• Валідація технологічного процесу виробництва екстемпоральних лікарських засобів.
• Сучасні аспекти розробки та промислового виробництва лікарських, косметичних засобів і добавок дієтичних.Госпітальна фармація.
• Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи.
• Фармацевтична освіта в Україні.
• Сучасний стан та перспективи використання лікарських рослин і розробки фітотерапевтичних засобів.
• Фармацевтичний аналіз, стандартизація та організація виробництва лікарських засобів.
• Фармацевтична та медична біотехнологія. Нанотехнології у фармації. Ветеринарна медицина та фармація.
• Організація та економіка у фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та застосування лікарських засобів.

MAIN DIRECTIONS OF THE CONFERENCE WORK
• Modern aspects of the development and industrial production of medicinal, cosmetic and dietary supplements. Hospital pharmacy.
• Promising biologically active and modern excipients.
• Biopharmaceutical aspects of the creation of extemporaneous medicines.
• Improvement of the composition and technology of allopathic and homeopathic medicines.
• Legislative regulation of production and quality control of extemporaneous medicinal products.
• Validation of the technological process of production of extemporaneous medicinal products.
• Social pharmacy: state, problems and prospects
• Pharmaceutical education in Ukraine
• The current state and prospects of the use of medicinal plants and the development of phytotherapeutic agents
• Pharmaceutical analysis, standardization and organization of drug production
• Pharmaceutical and medical biotechnology. Nanotechnology in pharmacy. Veterinary medicine and pharmacy.
• Organization and economy in pharmacy, management and marketing in pharmacy,  pharmacoeconomics at the stages of creation, implementation and use of medicinal products

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 ANNOUNCEMENT

ПРОГРАМА

МАТЕРІАЛИ ІIІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ / PROCEEDINGS OF THE III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

На пленарному засіданні конференції було заслухано 11 доповідей провідних фахівців фармації практичної та наукової сфери:

 1. «Сув’язь поколінь технологічної школи Дмитра Павловича Сала» Лілія Вишневська, проф., д. фарм. н., зав. кафедри АТЛ НФаУ.
 2. «Особливості технології екстемпоральних лікарських форм на теренах Польщі та ЄС» Катерина Ромась, к.фарм.н., доц. ЗВО кафедри АТЛ НФаУ, specialista działu, doradca ds. technologii i receptury farmaceutycznej, “Eprus” Sp. Z o.o., Polska, Лілія Вишневська, проф., д. фарм. н., зав. кафедри АТЛ НФаУ.
 3. «Досвід кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ в реалізації компетентнісного підходу з використанням елементів дистанційного навчання» Тетяна Артюх, к.фарм.н., доцент ЗВО кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ.
 4. «Exploring impact of intrinsic and extrinsic motivational factors of pharmacists» Ірина Бондарєва, к.фарм.н., доцент ЗВО кафедри ФММ, НФаУ.
 5. «Дослідження причин та наслідків мобінгу в трудовому колективі аптечного закладу» Наталія Андрієнко, начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області, Рита Сагайдак-Нікітюк, д. фарм. н., проф. ЗВО кафедри АТЛ НФаУ.
 6. «Дослідження властивостей мікрокапсул ефірної олії лаванди» Наталія Гербіна, к.фарм.н., доц. ЗВО кафедри ЗТЛ НФаУ, Junior researcher of the Drug Technology and Social Pharmacy Department of Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania, Олена Рубан, проф., д. фарм. н., зав. кафедри ЗТЛ НФаУ.
 7. «Біосиміляри, як ключові драйвери розвитку біотехнології у світі» Олександр Кайота, директор з доступу до міжнародних ринків, Представництво Пфайзер Експорт Бі.Ві. в Україні, асп. кафедри біотехнології НФаУ, Хохленкова Н.В., д.фарм.н., проф., зав. кафедри біотехнології НФаУ.
 8. «Дослідження розчинності гранул вуглецевих сорбентів» Микола Шумейко, к.фарм.н., доцент ЗВО кафедри АПТЛ, НМУ ім. О. О. Богомольця, Полова Ж.М., д.фарм.н., проф., зав. кафедри АПТЛ, НМУ ім. .О.Богомольця.
 9. «Застосування in silico методу розрахунку параметрів розчинності за Хансеном у дослідженнях з розробки фармацевтичних препаратів» Тетяна Колісник, к.фарм.н., ас. кафедри ЗТЛ НФаУ, Visiting Scholar in Pharmaceutical Engineering Group, School of Pharmacy, Queen’s University Belfas, the UK, Олена Рубан, д. фарм. н., проф., зав. кафедри ЗТЛ НФаУ.
 10. «Підтвердження ефективності самоемульгувальних систем доставки ліків за допомогою фармакологічних випробувань» Любов Боднар, асп. кафедри АТЛ НФаУ, Наталя Половко, д. фарм. н., проф. ЗВО кафедри АТЛ НФаУ.
 11. «Обґрунтування плівкоутворювача у розробці плівки дентальної із гідроксиапатитом кальцію» Крістіна Крива, асп. кафедри ЗТЛ НФаУ
 12. Юлія Маслій, к.фарм.н., доц. ЗВО кафедри ЗТЛ НФаУ, Researcher of the Drug Technology and Social Pharmacy Department of Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania, Олена Рубан, д. фарм. н., проф., зав. кафедри ЗТЛ НФаУ.

Міжнародна науково-практична конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ  ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПОСТЕРИ

DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION, SELECTION OF ACTIVE PHARMACEUTICAL AND AUXILIARY SUBSTANCES AND DETERMINATION OF THE QUALITY INDICATORS OF THE LOTION FOR THE TREATMENT OF ALOPECIA DYMCHENKO A.A., KONOVALENKO I. S.

DEVELOPMENT OF COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF ANTI-ALLERGIC SYRUP KRYKLYVA I.O.

JUSTIFICATION OF THE FEASIBILITY OF THE DEVELOPMENT OF A SKIN CARE TOOL KUSHNERYK O., OLIINYK S.

RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF HOMEOPATHIC DRUGS ON THE BASISЖ COFFEA ARABICA YANKOVA YE.YA., KHARCHIK N.І., KOVALYOVA T.N

ВИВЧЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК АКІМОВА Р.О., КРИКЛИВА І.О.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ФІТОПРЕПАРАТУ ПРОТИМІКРОБНОЇ ТА ПРОТИКАРІЄСНОЇ ДІЇ АРГУНОВА О. В., ОЛІЙНИК С. В., ЛЕВАЧКОВА Ю. В., КОНОВАЛЕНКО І. С.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВИДІВ ПОРУШЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я БОЛДАРЬ Г.Є., ДАВИДЕНКО К.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ МИЛ НА ОСНОВІ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ГОНЧАРОВ І.В., ВИШНЕВСЬКА Л.І.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТІВ РОМАШКИ ТА МОНАРДИ ПРИ ЛІКУВАННІ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК ЗАТОЛОКІНА Г.О., КОВАЛЬОВ В.В., МАНСЬКИЙ О.А

СУЧАСНІ ЕМУЛЬГАТОРИ В ПРАКТИЦІ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКІВ ЗУЙКІНА Є.В., ПУГАЧ А. Ю., КРИВЦОВА Л. В.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИВЕДЕННЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ОРИГІНАЛЬНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ У ФОРМІ ГРАНУЛ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ФАРМАКОРЕКЦІЇ МАСТОПАТІЇ ЗУЙКІНА С.С., ПАЛИВОДА П. В.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК НА ОСНОВІ ОЛІЇ ГАРБУЗА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ЗУЙКІНА С. С., СОЛОНЕНЧЕНКО А.Ю.

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ У ФОРМІ КАПСУЛ ІВАНОВА А.Д., ОЛІЙНИК С.В., ВИШНЕВСЬКА Л.І., КОВАЛЬОВ В.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕМУЛЬСІЙНИХ ОСНОВ КИСЕЛЬОВА КАТЕРИНА, ВИШНЕВСЬКА ЛІЛІЯ

МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З КІЛЬКІСНИМИМ ФАКТОРАМИ ОЛЬГА КУТОВА, РІТА САГАЙДАК-НІКІТЮК

АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ ЛОГВІН А.О., КРИКЛИВА І.О.

ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЛРС ПРИ СТВОРЕННІ М҆ЯКОЇ ЛІКАРЬКОЇ ФОРМИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОПІКІВ МАЛА О.Д., КОВАЛЬОВА Т. М.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ МАРТИНЕНКО І. Ю., ОЛІЙНИК С. В., БУРЯК М. В., СЕМЧЕНКО К. В.

ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗРОБКА СИРОПУ НА ОСНОВІ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ЧОРНИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ МАРЧЕНКО М.В., БОГУЦЬКА О.Є., МАРЧЕНКО Я.С.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ З ЕКСТРАКТАМИ МЕЛІСИ ТА МУЧНИЦІ ПІКАЛОВА К.Ф., КОВАЛЬОВ В.В., ОЛІЙНИК С.В.

АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ АДГЕЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОЇ ДІЇ ПОНОМАРЕНКО Т.О., ГАВРИЛЕНКО Т.С.

АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ОРОДИСПЕРСНОЇ ПЛІВКИ СНОДІЙНОЇ ДІЇ ПОНОМАРЕНКО Т.О. , КОЗОДОЙ Д.Ю.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ГЕЛЮ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РОЗАЦЕА РИБИТВА І.О., КРИКЛИВА І.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ РОЗРОБЦІ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ СТРІЛЕЦЬ О.П., БЕЗУГЛИЙ М.Д., СТРЕЛЬНИКОВ Л.С.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОЛІЇ ЧОРНОГО КМИНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАТОЛОГІЧНИХ РУБЦІВ ФЕСЕНКО А.В., КОВАЛЕВСЬКА І.В.

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ГЕЛЮ З МАНГІФЕРИНОМ І ВОДНИМ ВИЛУЧЕННЯМ ЛІСПІДЕЦІ БІКОЛІРНОЇ ЯРОМІЙ М.В., ПОЛОВКО Н.П., БЕВЗ Н.Ю.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ CALENDULA OFFICINALIS ТА VERONICA OFFICINALIS У ТЕРАПІЇ РІЗНОКОЛЬОРОВОГО ЛИШАЮ ШЕВЦОВА О.В., КОВАЛЕВСЬКА І.В.

ПОШУК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВАГІНІТІВ ОДЕРІЙ І.В., КОВАЛЕВСЬКА І.В.

РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БАЛЬЗАМУ-МАСКИ АПЛІКАЦІЙНОГО НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕБОРЕЙНОГО ДЕРМАТИТУ ШКІРИ ГОЛОВИ ЧЕРКАСОВА А., КОНОВАЛЕНКО І.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛОГІСТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧУМАЧЕНКО ДМИТРО, САГАЙДАК-НІКІТЮК РІТА

АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАНІЧНИХ АТАК РИБИТВА І.О., КРИКЛИВА І.О

АНАЛІЗ РИНКУ АНТИВІКОВИХ ПРОДУКТІВ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ НА ОСНОВІ ПЕПТИДІВ МОРОЗ К.Є., КОВАЛЬОВА Т. М.

 

Print Friendly, PDF & Email