Загальна інформація

Загальна інформація
Завідувач кафедрою: Рубан Олена Анатоліївна, доктор фармацевтичних наук, професор.

Кафедра заводської технології ліків при Національному фармацевтичному університеті, який відомий у ближньому та далекому зарубіжжі як провідний навчальний та науковий заклад вищої фармацевтичної освіти і фармацевтичної науки, має багаторічний досвід підготовки професійно грамотних спеціалістів для підприємств фармацевтичної та хіміко-фармацевтичної галузі, науково-дослідних інститутів і підприємств суміжних галузей.

Сьогодні на кафедрі працюють 5 докторів наук та 7 кандидатів фармацевтичних наук.

На кафедрі виконується 1 докторська дисертація. 8 аспірантів  виконують кандидатські дисертаційні роботи.

Співробітники кафедри друкують свої роботи в провідних журналах, беруть участь у симпозіумах, з’їздах та конференціях України та світу.

Досягти таких результатів дозволяє міцна матеріальна база кафедри, яка постійно розширюється та оснащується сучасним обладнанням. Лабораторні роботи та семінарські заняття проходять з використанням діючого технологічного обладнання, відеофільмів з виробництва всіх видів лікарських засобів. Частина занять та навчально-виробнича практика проводяться на кращих фармацевтичних підприємствах України.

Загальна інформація
Колектив кафедри

Освітній процес кафедри ЗТЛ

Освітній процес здійснюється згідно наступних освітніх компонентів:

  • Технологія ліків промислового виробництва  (для освітньої програми «Фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Клінічна фармація»  денної та заочної форми здобуття освіти) для вітчизняних та іноземних громадян.

Метою вивчення освітнього компоненту є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок з промислового виробництва основних груп лікарських препаратів в умовах GMP. Освітній компонент також розглядає спеціальне обладнання для проведення технологічних процесів, сучасні методи, що запроваджуються на передових фармацевтичних підприємствах.

  • Сучасні фармацевтичні технології (для освітньої програми «Фармація»).

Освітній компонент допомагає вдосконалити знання з сучасних фармацевтичних технологій, що мають місце у виробництві екстракційних препаратів, освоїти технологічні прийоми розробки та створення сиропів, пастилок, розглянути виробництво шипучих лікарських форм, каплет та пелет, препаратів для ін’єкцій з використанням сучасних технологій, вивчити особливості одержання пролонгованих лікарських форм та виробництво желе для внутрішнього вживання. Також вивчаються технологічні аспекти виробництва лікувальних бальзамів та еліксирів, нової лікарської форми для парентерального вживання – карпул, структурно-механічні показники мазей та ін.

  • Удосконалення технології ліків (для освітньої програми «Фармація» вітчизняні здобувачі вищої освіти денної та заочної форми здобуття освіти).
    1. базується на вивченні впливу допоміжних речовин на біодоступність лікарських препаратів, теоретичних основ та виробничих процесів переробки лікарських засобів в лікарські препарати шляхом отримання відповідної лікарської форми та інтегрується з такими дисциплінами навчального плану НФаУ, як фізика, математика, мікробіологія, фізична та колоїдна хімія, фармакогнозія, фармацевтична хімія, аптечна технологія ліків та ін.;
    2. вивчає номенклатуру та склад сучасних речовин вітчизняного та закордонного виробництва.

Крім цього, на кафедрі проводиться:

Виробнича практика з промислової технології лікарських засобів.
Метою виробничої практики є отримання практичних навичок студентів відносно особливостей технологічного процесу виготовлення різних лікарських форм і субстанцій у промислових умовах, вивчення технологічного обладнання цехів підприємства. Зміст практики визначається специфікою фармацевтичного підприємства, номенклатурою продукції, апаратурним оснащенням, корегується керівником практики від кафедри відповідно до кожного підприємства.

Освітній процес проводиться за кредитно-модульною системою. Готуються нові лекції у формі презентацій з використанням відеоматеріалу. Згідно з планом навчально-методичної лабораторії проводяться відкриті лекції та лабораторні заняття.

Виконуються  магістерські роботи.

Щорічно кафедра приймає участь у студентських олімпіадах, наукових конференціях.

Print Friendly, PDF & Email