І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНДУСТРІЯ 4.0 :CУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ»

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНДУСТРІЯ 4.0 :CУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ»

Шановні колеги!

         Кафедра заводської технології та кафедра аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти і науки України запрошує Вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «ІНДУСТРІЯ 4.0 : СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ» з нагоди 95-рiччя I. M. Перцева.
         Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2024 р. (Посвідчення № 606 Українського інституту науково-технічної і економічної експертизи від 11 грудня 2023 року).

Dear Colleagues!

       The Department of Industrial Technology of Drugs and the Department of  Pharmaceutical Technology of Drugs of the National University of Pharmacy of the Ministry  of Health of Ukraine invite you to take part in the 1st International scientific and practical  conference “INDUSTRY 4.0: MODERN DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY” dedicated to the 95th anniversary of I. М. Pertsev.
The conference is included in the Register of conventions, congresses, symposiums and scientific-practical conferences for the year 2024. (Certificate № 606 of Ukrainian institute of scientific-technical and economical expertise of December 11, 2023).

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Перспективні біологічно активні і сучасні допоміжні речовини.
Біофармацевтичні аспекти створення екстемпоральних лікарських засобів.
Удосконалення складу і технології алопатичних і гомеопатичних лікарських засобів.
Законодавче нормування виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів.
Валідація технологічного процесу виробництва екстемпоральних лікарських засобів.
Сучасні аспекти розробки та промислового виробництва лікарських, косметичних засобів і добавок дієтичних.
Госпітальна фармація.
Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи.
Фармацевтична освіта в Україні.
Сучасний стан та перспективи використання лікарських рослин і розробки фітотерапевтичних засобів.
Фармацевтичний аналіз, стандартизація та організація виробництва лікарських засобів.
Фармацевтична та медична біотехнологія.
Нанотехнології у фармації.
Ветеринарна медицина та фармація.
Організація та економіка у фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та застосування лікарських засобів

MAIN DIRECTIONS OF THE CONFERENCE WORK

Promising biologically active and modern excipients.
Biopharmaceutical aspects of creation of extemporaneous medicines.
Improvement of the composition and technology of allopathic and homeopathic medicines.
Legislative regulation of production and quality control of extemporaneous medicinal products.
Validation of the technological process of production of extemporaneous medicinal products.
Modern aspects of the development and industrial production of medicinal, cosmetic and dietary supplements.
Hospital pharmacy.
Social pharmacy: state, problems and prospects.
Pharmaceutical education in Ukraine.
The current state and prospects of the use of medicinal plants and the development of
phytotherapeutic agents.
Pharmaceutical analysis, standardization and organization of drug production.
Pharmaceutical and medical biotechnology.
Nanotechnology in pharmacy.
Veterinary medicine and pharmacy.
Organization and economy in pharmacy, management and marketing in pharmacy, pharmacoeconomics at the stages of creation, implementation and use of medicinal products.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ANNOUNCEMENT

ПРОГРАМА

Матеріали І Міжнародної науково-практичній конференції «ІНДУСТРІЯ 4.0 : СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ»
Scientific Collection with the Proceedings І International scientific and practical conference “INDUSTRY 4.0: CURRENT DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY”

Сертифікати конференції / Certificates of the conference

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Контакти
Відповідальні секретарі:
д. фарм. н., проф. Семченко Катерина Валентинівна (+38097-708-82-57) Viber
д. фарм. н., проф. Ковалевська Інна В’ячеславівна (+38066-994-07-11) Viber
E-mail: conference.atl.ztl@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email